မံုးဇာတံုး ျဖစ္ဖို.ကံ ပါေရထင္ပါယင့္။

ရခိုင္ အစားအေသာက္ ဘေလာ့ လုပ္ခ်င္ေစာ္က ေတာ့ ၾကာပါဗ်ယ္။ စမယ္စမယ္ နဲ. ၂ႏွစ္ေက်ာ္လားခေရ။ အဆင္သင့္ျဖစ္မွ ဟိုဟင့္ ရွိမွ ေအပိုင္ေစာ္မွလို. လုပ္နီေက တသက္လံုးလုပ္ျဖစ္ဖို.မဟုတ္ပ်ယ္လို. အခု က်ားေနာက္ကလုိက္ပိုင္ စပလိုက္ရပါေရ။

အကၽြန္.အမိကေတာ့  အကၽြန္ အစားအေသာက္ အခ်က္အျပဳတ္အေၾကာင္းကို ရီြးခ်င္ေရဆိုေစာ္ၾကားေက သူေတာ္မနဲ. ေခါင္းျဖီးနဲ.ပိုင္ လုိ.ထင္ပါဖို.။ အကၽြန္ အခုထက္တိ ဟင္းတခု မည္မည္ရရ ပပိုက္နနိုက္ ခ်က္ဖို.မတတ္သိ။ ယင္းပိုင္လူက ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းအေၾကာင္းကို ရီြးဖို.ဆိုေက ရခိုင္ဟင္းတိ နာမည္ေတာင္မွ ပ်က္လီဖို.။ ေယေကေလ့ အခုမွ သင္ေက ါဝါ မတတ္ပါလို.လား။ အခ်ိန္မမီလို.လား။ တတ္ဖို.ေစာ္အဓိက၊ အဂုတတ္ေစာ္က လံုးဝမတတ္ေစာ္ထက္ပိုေကာင္းေရ မဟုတ္လား။ အဂုုသင္ယင္းနဲ. လူမ်ားတိကို Share လုပ္ေမ။

ဇာျဖစ္လုိ. ရခိုင္အစားအေသာက္ ဘေလာ့တခု လုပ္ခ်င္ရေလဆိုေဂ

၁။ ရခိုင္ဘေလာ့ တက ဘေလာ့ အမ်ားၾကီး၊ အစားအေသာက္ အေၾကာင္းကို ရီြးထားေစာ္ ဇာႏွစ္ခုရွိေလ။ မရွိ။

၂။ ႏိုင္ငံေရးမွာ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္ေစာ္ရွိေရ။  အေတြးအေခၚမွာ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္ေစာ္လူရွိေရ။ ကဗ်ာကိုမခံစား တတ္ေတလူရွိေရ။ အစားအေသာက္ ကိုမၾကိဳက္ေတလူမရွိ။ ဇာေနရာမွာ သီြးကဲြခ်င္ပိုင္ ကဲြလီပတ္စီ။ ေအေနရာမွာေတာ့  အစားအေသာက္ကို မၾကိဳက္လို. ေကာ္ႏွက္ပခေရလို.ေတာ့ ရွိဖို.မဟုတ္လုိ. ေမွ်ာ္လင့္ပါေရ။

၃။ ေအဘေလာ့ရီြးေရေနရာမွာ ျပည္တြင္းက လူတိအတြက္မရည္မွန္းထားပါ။ ကိုယ္ရို. ျပည္ပကိုေရာက္နီေရလူတိ၊ ေအမွာရေစာ္ပစၥည္းေခ်တိနဲ. ကိုယ့္ျပည္က ထမင္း ဟင္း ပိုင္ျဖစ္ေအာင္ ဇာပိုင္ခ်က္ရေလ သိခ်င္လို.၊ သိေအာင္လို.ပါ။


ေအဘေလာ့ ကို ဇာပိုင္ေလာင့္ခ်္ လုပ္ရဖို.လဲ ေတာင္ မစဥ္းစားထား။ ၾကည့္ရေစာ္ Facebook ေလာက္မွာပဲ ေၾကညာ လုိက္ပါဖို.ဗ်ယ္။ ေကာင္းေက လူလာလိမ့္ေမ။ မေကာင္းေက မလာ။  ထရက္ဖစ္ကို ၾကည့္ျပီးေက ဘေလ့ာကို update လုပ္လားပါဖို.။ အားလံုး လာဖတ္ေတလူတိမွာ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္း ရွိေကပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စားခ်င္ေစာ္ရွိေကပဲျဖစ္ျဖစ္ ဝင္ျပီးေက  စီေဘာက္စ္မွာ ရီြးထားခလုိ.ရပါယင့္။

စားႏိုင္ေက ကိုယ့္ဖို.ဗ်ယ္။
ခိုင္ေဝဇံ