ဘေလာ့ရာ လုပ္ေတ။ Official launch လုပ္ဖို. မစဥ္းစားရပါသိ။  ဘေလာ့ ပို.စ္ ၁၀ ခုေလာက္ရွိမွ လုပ္ေက ေကာင္းဖို. ထင္ယင့္။  အဂုေတာ့ ခါ ေအဘေလာ့ နဲ. ပတ္သတ္လို. ေမွ်ာ္မွန္းထားေစာ္ ေခ်တိေျပာၾကည့္ပါေမ။

  • အစားအေသာက္ ၾကိဳက္ေတလူတိ ရခိုင္ဟင္းခ်က္နည္းကို သိေရလူတ ိ step by step demostration လုပ္ျပီးေက ဓါတ္ပံုနဲ. တကြ ပို.ပီးႏိုင္ေက ေကာင္းေကာင္းပါဖို.။  
  • ကိုယ့္အိမ္မွာ ရခိုင္ဟင္းခ်က္ျဖစ္ေတ နိဆိုေက ဓါတ္ပံုရာပို.လုိက္ပါ။ ေအမွာ Share လုပ္ပီးခ်င္ပါေ၇။
  • ခ်က္နည္းသိခ်င္ေရ လူတိေလ့ Request လုပ္လုိ.ရပါေရ။ ကိုယ္မသိေစာ္ကေတာ့ ေသခ်ာေရ။ ပရိသတ္ကို မီးပီးပါဖို.။ အဟီး။
  • ရခိုင္အသင္းက Group Outing  တိကိုေလ့ Cover လုပ္ပီးခ်င္ပါယင့္။ ခြင့္ျပဳေက ေပါ့ေလ။ ခြင့္ျပဳမျပဳ မေျပာတတ္ပါ။ ကိုယ္လိုက္ျဖစ္ေကေတာ့ ေသခ်ာေရ တင္ျဖစ္ဖို.ေစာ္။ အမွတ္တရေပါ့။
အီးေမးလ္ကို အစားအေသာက္ပံုပို.ခ်င္ေရ ဆိုေက charcoalkhine@gmail.com ကိုပို.ပီးလို.ရပါေရ။ 
စားႏိုင္ေက ကိုယ့္ဖို.။
ခိုင္ေဝဇံ