ဆိုပါဖိ


ရြာတစ္ရြာမွာ မိအိုဖအို ႏွစ္ပါးကို လုပ္ေကၽြးနီေရ ကေလ့ေမေခ် တစ္ေယာက္ရွိေရဆိုပါဖိ။ ယင္းကေလ့ေမေခ်ေစာ္ တစ္ရက္နိခါ ျမစ္မွာ ရီကူးယင္းနဲ. ၇ီနစ္ပါေရ။ ယင္းခါ ေလွတစ္စင္းလာလို.ကယ္ပါေရလတ္။ ယင္းေလွမွာ ရြာက အရြယ္တူကေလေခ်  ၃ေယာက္ပါပါေရ။ ယင္းမမေခ်ကို တစ္ေယာက္က ဆင္းလို.ကယ္ျပီးေက ေလွထက္ကိုဆဲြတင္ဖို.လုပ္ကတ္ပါေရ။ ေယခါ ယင္းမမေခ်ေစာ္ ရုန္းပါေရ။ မတက္လုိပါလတ္။ ဇာျဖစ္လို.ေလး ဆိုေက ရီထဲမွာ ရုန္းယင္းကန္ယင္းနဲ. ထဘီ ကၽြတ္က်လားလို.ဆိုပါေရ။ အရွက္ၾကီးေရလူျဖစ္ေတအတြက္နဲ. အသက္ရာ အဆံုးခံပလိုက္ခ်င္ပါေရလတ္။ ယင္းေနရာမွာ ကိုယ္ရာဆိုေက ဇာပိုင္လုပ္ဖို.ေလးခ်င့္။

အရွက္နဲ. အသက္ကိုလွယ္ဖို.လား။ယင္းေနရာမွာ အကၽြန္ဆိုေကေတာ့ ထဘီ ပါပါ မပါပါ တက္လာပါဖို.။ အမိ အဖကို အသူလုပ္ေကၽြးဖို.ေလး။ ကိုယ့္အရွက္ကိုၾကည့္ဖို.လား ကိုယ့္အမိ အဖ ဘဝကို ၾကည့္ဖို.လား။ ေအအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ ကိုယ့္အသက္အဆံုးရွဳံးခံဖို.တန္လာ။ အားလံုးကို ထည့္စဥ္းစားၾကည့္ရပါဖို.။ စစ္ေတြမွာနီခါ ဆံေတာ္ရွင္ကိုလားလို. လမ္းမွာ ဘုတ္ေမွာက္ခါ ထဘီကၽြတ္လားလို. ရီထဲက မတက္လာပဲနဲ. အသက္အဆံုးခံလားေရ မမေခ်တေယာက္အေၾကာင္းကို ၾကားဖူးပါေရ။ အေခ်ခါက သူရဲေကာင္းလို.မွတ္ခေရ။ ငါရာဆိုေကေလ့ ယင္းပိုင္အသက္ဆံုးခံပလိုက္ဖို.။ အရွက္အကဲြမခံ။ သီလို.အေလာင္းေပၚလာခါ တံုးလံုးပါရာ။ ဇာထူးပါေလ။

အရွက္နဲ. သိကၡၡာကို ဇာပိုင္ခဲြျခားကတ္ပါဖို.ေလးခ်င့္။ ငါရွက္ေတ ငါသိကၡာက်လို. ဆိုေစာ္မ်ဳိးေျပာခ်င္ေက ဇာအေၾကာင္းနဲ.ရွက္ေလ ဆိုေစာ္ကို အယင္မီးရပါဖို.။ သိကၡာဆိုေစာ္ကို အကၽြန္.အေနနဲ. ကိုယ္က်င့္သိကၡာလို. ဘာသာျပန္ပါေရ။ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ. ပတ္သတ္ေတ။ Integrity.မေကာင္းေစာ္ကိုလုပ္ေက ရွက္တတ္ရဖို.။ အကၽြန္ရို. ဘာသာတရားနဲ.ေျပာရေက သိကၡာဆိုေစာ္ အက်င့္သီလျဖစ္ေတ။ မေကာင္းေစာ္ဆိုေစာ္ေရ သီလနဲ. မကိုက္ညီေရ အရာအားလံုးကို ေခၚပါေရ။ အေျခခံက ငါးပါးသီလ ဆိုကတ္ပါေမ။ ခိုးေရ ဝွက္ေရ လိမ္ေရ အရက္ေသာက္ေတ အစရွိသည္ျဖင့္။ ရခိုင္သားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေရ အရက္ေသာက္ေတဆိုေစာ္အခ်က္ေစာ္ မွန္လို.ရွိခေက အရက္ေသာက္ျပီးေက အိပ္နီေရ မေသာင္းက်န္းဆိုေက ေတာင္မွ မေကာင္းမွုကိုလုပ္ေစာ္နဲ. တတူပါပ်ယ္မဟုတ္ပါလား။ ေအေလာက္စကားၾကီး စကားက်ယ္တိ ခံနီရေစာ္ အေၾကာင္းက အဝတ္အစား နဲ. အရွက္သိကၡာနဲ.ေစာ္ ထင္သေလာက္ထိ မပတ္သတ္ဆိုေစာ္ကိ ုေျပာခ်င္လို.ပါ။

အယင္တလိုင္းက အြန္လိုင္းမွာတိြေသာ ရခိုင္သမ အပ်ဳိၾကီးမမတစ္ေယာက္က ေျပာလားပါေရ။ ရခုိင္သမေခ်တိ အေဖာ္အခၽြတ္တိ ေကာင္းလုပ္လာေရလတ္ အရွက္သိကၡာကို ထိမ္းစီခ်င္ေရလို. ေျပာလားပါေရ။ အကၽြန္က မီးပါေရ အရွက္သိကၡာမရွိဆိုေစာ္ ကို မမ ဇာပိုင္အဓိပါယ္ ဖြင့္ပါေလလို.။ ေယမွာ အတိုအျပတ္ဝတ္ျခင္း ၾကိဳးတေခ်ာင္းဝတ္ျခင္း တစ္ခ်ဳိ.ရခိုင္သမေခ်တိ ရီကူးဝတ္စံုတိ ဝါတ္လို. အင္တာနက္မွာ ဓါတ္ပံုတင္ျခင္း ရို.ကို ဆိုလိုပါေရလတ္။ အကၽြန္ကေျပာေရ အကၽြန္၇ီကူးဝတ္စံုေတာ့ မဝတ္ဝံ့ပါ။ မလွလို.လို.။ လွေက ဝတ္ဖို.လို. ရီကူးေက။ က်န္ေစာ္ မမ ေျပာေစာ္တိကိုေတာ့ အားလံုးဝတ္ျဖစ္ပါေရလို.။ အကၽြန္ရွက္စရာလို.မယူဆပါလို.။ ကိုယ္က်င့္သိကၡာနဲ.ဆိုေက အဝီးၾကီးပါရာလို.။ ဘုရားေတာင္မွ ကာလံ ေဒသံ လို.ေဟာခမဟုတ္ပါလားလို.။ ေယမွာ မမရို.က ကိုယ့္ထီး ကိုယ့္နန္းနဲ.နီလာေရ ယိုင္ေက်းေရ လူမ်ဳိးတိျဖစ္လို. ယင္းပိုင္မဝတ္သင့္ပါလို.ေျပာပါေရ။ ယဥ္ေက်းေရ လူမ်ဳိးေစာ္ အဝတ္အစားေခါင္းကပင္ ျခီအထိ ခ်ဳပ္ထားေရ လူမ်ုိးကိုေခၚပါလာ။ ယင္းပိုင္ဆိုေက ဘူခ်ဳပ္ထားေရ ကုလားမတိ၊ ကုလားတိေလာက္ ယဥ္ေက်းေစာ္လူမ်ဳိး ကမၻာမွာ ရွိပါသိလား။ အကၽြန္ရို. ယဥ္ေက်းမွု အစဥ္အလာၾကီးမားေရ ဆိုေစာ္လက္ခံပါေရ။ အဓိကကေတာ့ ယဥ္ေက်းမွုဆိုေစာ္ ဘာသာတရားကို အေျခခံလို. ျဖစ္တည္လာေရ စကားစုလို.ထင္ပါေရ။ သင့္ျမတ္ေကာင္းမြန္ေရ ဘာသာတရားကို လုိက္စားျပီးေက လူတိေစာ္ ယဥ္ေက်းလာကတ္ေစာ္ပါ။ အကၽြန္ Define လုပ္ေတ ဘာသာတရားကို အေျခခံေရ ဆိုေစာ္ကို ျငင္းလို.ရပါေရ။ စာအုပ္တိကို ကိုးကားျပီးေျပာနီေစာ္မဟုတ္ေတ အတြက္ပါ။ ကိုယ့္စိတ္ခံစားခ်က္သတ္သတ္ပါရာ။ ယိုင္ေက်းမွုကို ဆဲြထည့္ခ်င္ေရဆိုေက ေခတ္ဆိုေစာ္ကိုေလ့ ထည့္တြက္ရပါဖို.။

အေခါက္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ အကၽြန္ ေအအဝတ္အစားနဲ.ပတ္သတ္ျပီးေက အျငင္းအခုန္ျဖစ္ခဖူးပါေရ။ လူေပါင္းအမ်ားၾကီးပါ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အသက္ ၃၅ ေက်ာ္တိမ်ားပါေရ။ Generation Gap လုိ.နားလည္ပါေရ။ တကယ္လို. အသက္အရြယ္အငယ္ပိုင္းက ဆိုေကေတာ့ အဂုမွ ရြာကေရာက္စ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္အရုပ္အရည္ဆိုး ေသာ မမေခ်တိက ကိုယ္ဝတ္လို.မလွလို. မဝတ္ေစာ္ကို လူမ်ားမမေခ်တိကို အပုတ္ခ်လို.ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တခ်ဳိ.ေယာက်္ားေခ်တိက အျငင္းအခုန္လုပ္ကတ္ေစာ္မွာ ရခိုင္သားမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ျပခ်င္လြန္းအားၾကီးျပီးေက အဟင့္ ဆို အဟင့္ မေကာင္းဆိုေက မေကာင္း ေျပာမရဆိုမရ တဇူးထိုး လုပ္ကတ္လို.ေသာ္လည္းေကာင္း ျငင္းခုန္ကတ္ေစာ္မ်ားပါေရ။ ေအအေၾကာင္းကို အေရးတယူလုပ္လို. မေျပာေစာ္လူတိရွိပါေရ။ မ်က္စိယဥ္လားဗ်ယ္ ျဖစ္လို.ပါ။ တစ္ခုေလ့ မထူးဆန္းေရ ကိစၥလုိ.မွတ္ယူလိုက္လို.ပါ။ တခါတလီ ကိုးရီးယား ထုိင္းရို. ေရာက္နီေရ ရခိုင္သားတစ္ခ်ဳိ. ကမ္းေျခတိကို လားျပီးေက ဘီကီနီဝတ္ထားေရ ေကာင္မေခ်တိေနာက္ခံနဲ. (လူလွမလွအေရးမၾကီး မမေခ်တိ အမ်ားၾကီးပါလီေကာင္းလီ) ပံုစံမ်ဳိးနဲ. ရိုက္ထားကတ္ေစာ္တိြရပါေရ။ မျမင္စတ္ဖူး ျမင္စတ္ဖူး အဂုမွေရာက္ေတသိဆိုခါ ေကာင္းအထူးအဆန္း ဆာက ၾကည့္ရပိုင္တိြကတ္ပါဖို.လားမသိ။ သတိထားပါေယ ယင္းခ်င့္ေစာ္ အရိုက္မတတ္ေက တရားစဲြလို.ရပါေ၇။ ကို္ယ္ကလားလို. မထိ မကိုင္ခီတိုင္း ၾကည့္ခ်င္ပိုင္ မ်က္လံုးျပဴးပါေအာင္ ၾကည့္လို.ရေရ မထင္ပါေက့။

ေအေနရာမွာ တစ္ခုေျပာခ်င္ေစာ္က အတိုအျပတ္ အဝတ္အစားရဲေသာ မမေခ်တိ အမ်ားစုေစာ္ ပါတီတက္၊ ကလပ္လား၊ ေဆးလိပ္ေသာက္၊ အရက္ေသာက္ လုပ္ေတ၊ ရည္းစားမ်ားတတ္ေတ ဆိုေက လက္ခံပါလာ ဆိုေက အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ လက္ခံပါေရ လို.ဝန္ခံရပါဖို.။ အမ်ားစုလို. စကားခံ ထားပါေရ။ အားလံုးမဟုတ္ပါ။ အဓိက က စတီရီယို တိုက္ပ္ လုပ္ပစ္ကတ္လို. ရွိပါဖို.။ အကၽြန္ ကာကြယ္ ေျပာဆိုနီေရ အခ်က္အလက္ေစာ္ မမေခ်တေယာက္ ကာလ ေဒသ အေလ်ာက္ ကိုယ္ဝတ္ခ်င္ေစာ္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဝတ္စားႏိုင္ခြင့္ရွိျခင္း တစ္ခုတည္းရာ ပါျပီးေက အရက္ေသာက္ခြင့္ပါမစ္ေတာင္းနီေစာ္မဟုတ္ပါဂါး။  ပါတိတ္ေခ်ဝတ္ သနပ္ခါးေခ် ပကြက္ကြက္ ျပီးေက ဝမ္းၾကီးလားေရ ရြာက မမေခ်တရွိေစာ္ကို မမိပါေက့။ စတီရီယို တိုက္ပ္ လုပ္ေစာ္ကို နည္းနည္းေလ်ွာ့ဖို.လုိေရ လို.ထင္ပါေရ။ ထမီေခ်နဲ. ပါးကြက္ေခ်နဲ.နီေစာ္ကို မကန္.ကြက္ပါ။ အကၽြန္ေလ့ ကိုယ့္ျပည္ကို ျပန္ေက ထမီနဲ. ပါးကြက္နဲ.နီပါေရ။ တကယ္လို. မမေခ်တိ ထိမ္းသိမ္း သင့္ေရဆိုေက အရက္ေသာက္ေစာ္ တိ၊ ဆလိပ္ေသာက္ေစာ္တိ၊ ေယာက်္ားတကာ နဲ. အတဲြမ်ားေစာ္တိကို ဆဲြလို. ထိမ္းဖို.ေျပာရပါဖို.။ ပါတီလားေစာ္ေရ လံုးဝမေကာင္းလို.လက္မခံပါ။ ကိုယ့္ပါးမွာ ဇာတ္ပဲြလားေရ သေဘာနဲ.တတူပါရာ။ ကိုယ့္ေစာ္ကို ကိုယ္ထိမ္းႏုိင္ဖို.ရာ အေရးၾကီးပါေရ။ အခုက အတိုေခ်ဝတ္ေကပင္ ကိုယ့္သိကၡာထိမ္းကတ္ပါပ်င္နီကတ္ခါ ေအလူ စာမတတ္လီလာခ်င့္လို. ခံစားရပါေရ။

မမေခ်တိဖက္ကေလ့ ပ်င္သင့္ေစာ္တိ ရွိပါေရ။ အခုေခတ္မွာ ေတာ့ အတဲြမ်ားေစာ္ေပါ့။ ၾကားရပါေရ အမ်ားၾကီးပါရာ။ မယူပဲ တတူနီေရအေၾကာင္း၊ တေယာက္လက္က တေယာက္ေျပာင္းလခေရအေၾကာင္း။ ၃ေယာက္ေလာက္ ရည္းစားရွိမွ ဂုဏ္တက္ေတလို. ထင္ေၾကာင္း။ ယင္းခ်င့္တိကေတာ့ နည္းနည္းလြန္လားဗ်ယ္ထင္ပါေရ။ အဓိက က ကိုယ္က်င့္တရားနဲ.ပတ္သက္ျပီးေက မေဖာက္ဖ်က္ဖို.လိုပါေရ။ အမိ အဖ ဂုဏ္သိကၡာ ကိုထည့္လို.တြက္ရပါဖို.။ အကၽြန္.အမိအဖေစာ္ ေထာ ခိုင္ေဝဇံ မီနီစကပ္ဝတ္လို.လတ္ေဟး ေအပိုင္ေလ့ရွိလာ ဆိုလို အကၽြန္.ကို ဆဲဖို.အမိအဖမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ အကၽြန္..အသက္အရြယ္မွာ ကိုယ့္အဝတ္အစားကို ကိုယ့္စိတ္ၾကိဳက္ဝတ္ခြင့္ရွိေရ။ ငါ့သမီးေစာ္ ညဏ္နဲ. ပညာနဲ. အတိုင္းထက္အလြန္လုပ္ဖို.မဟုတ္လို. ယံုပါေရ။  အမိရို.ရွိကေတာ့ အကၽြန္ေလ့ မဝတ္ပါ။ ေအး နင့္သမီးမွာ ရည္းစား ၃ ေယာက္ေလာက္ရွိေရ လတ္ေထာ၊ မူးလို. ရူးလို.ေထာ ဆိုေကေတာ့ ဒံုးပ်ံစီးလို. ရခိုင္အလံလႊင့္လို. ဓါးကိုင္လို. လိုက္လာကတ္ဖို.။

အိမ္း ေအပိုင္ေစာ္ စာကို ေအအမ္ပီမွာ တင္ပစ္ခီေက ဘေလာက္ အဆဲခံရေမ မသိ။ အခုကိုယ့္ဘေလာ့မွာကိုယ္ ဆိုခါ အေရးမၾကီး။ း) ေအအမ္ပီေလ့ ႏိုင္ငံေရး ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ပံုစံ ျဖစ္လားဗ်ယ္လို.ေျပာပါယင့္။ ေကာင္းပါေရ။ အားလံုးသူ လက္လွမ္းမွီေရ ႏိုင္ငံေရး ဘေလာ့တစ္ခုျဖစ္လီေကေလ့ ေကာင္းေရမဟုတ္ပါလားေရ။ အကၽြန္.အေနနဲ. ဆိုေက ေတာ့ ေအအမ္ပီကို ဝင္ပစ္ခီလုိ. ရခိုင္ကို တေဖ့ေခ်ပိုလို. ခ်စ္လာေရလို. ေျပာလို.ရပါေရ။ ေအကနီ ေအထက္ အဆ ေအာင္ျမင္ပါစီလုိ. ဆုေတာင္းပီးလိုက္ပါယင့္။ ေယေကေလ့ ရခိုင္သားတိ ရခိုင္သမတိ အဝတ္အစား ကိုနားလည္ပီးႏုိင္ပါစီလို.ေတာ့ ဆုမေတာင္းဗ်ယ္။ ဆုေတာင္းေကေလ့ နားလည္ႏိုင္ဖို.မဟုတ္ဆိုေစာ္ကို သိလို.။ နားမလည္ပီးႏိုင္ေကေလ့ အေျပာင္းအလဲတိကို ရင္နာနာနဲ. ထုိင္ဆဲရံုကလြဲေက တခုေလ့လုပ္လုိ.ရလီဖို.မဟုတ္။  ေျပာင္းစရာရွိေစာ္တိကေတာ့ ေျပာင္းလီဖို.ေစာ္ပါရာေယ။

ခိုင္ေဝဇံ