ထံုးစံ အတိုင္း လူစုျပီးေက ထမင္းခ်က္စားဖို.အစီအစဥ္ကို စနီနိခါ လုပ္ျဖစ္ေတ။ ျမတ္ရွင္က မိုးလင္းကပင္ေရာက္လာျပီေက စ်ီးလားခီကတ္ေတ ၂ ေယာက္။ ဘေရးဂါး ဟင္းရည္ေသာက္ ခ်က္ခ်င္ေစာ္ ဘေရးဂါးရွာလို.မရခ လေက်ာက္သားရပါလတ္ေတ။ ရၾကက္ကေလ့ လလတ္ဆဆတ္မရွိခါ ေနာက္တစ္နီရာကနီ ဝယ္ဖို.ဗ်ယ္ဆိုျပီးေက ပါလတ္ကတ္ေတဗ်ယ္။ အျပန္လမ္းမွာ မုန္.ဟင္းခါး ဝင္လို.စားခသိေရ။ း) အိမ္ေအာက္မွာ ဗမာဆိုင္ရွိေရ အတြက္နဲ. မုန္.ဟင္းခါး၊ ရခိုင္မုန္.တီ ( တခုေလ့သင့္မေကာင္း ) အုန္းႏို.ေခါက္ဆဲြနန္. ၾကာဇံခ်က္ ၾကိဳက္ေတ အခ်ိိန္စားလို.ရေရ။

ယေဂ အခ်က္ေကာင္းႏွစ္ေယာက္ အိမ္ျပန္လာခါ ၁၀နာရီ ထိုးဗ်ယ္။ ၁၂ နာရီခါ လူတိ အားလံုးကိုဖိတ္ထားေစာ္။ ဟင္းက ၅ မ်ဳိးေလာက္ခ်က္ဖို.ေစာ္မွာ။ ေခါင္းတိေတာင္ ၾကီးလာပိုင္တိြေရ။  ထမင္းတစ္အိုးအယင္တည္ျပီးေက ရၾကက္ဝယ္ဖို. ျဗီးလို.ထြက္ရေရ။  ျမတ္ရွင္နဲ. နွစ္ေယာက္ ဝတုတ္ဖ်င္၊ ကင္းစြန္းရြက္ခ်ဳိး၊ ရီၾကက္ျပဳတ္။ ရည္းစားဖုန္းကေလ့ တစ္ဖက္ေျပာရသိေရ။ အလုပ္မ်ားခ်က္။ ယင္းမွာတစ္ေယာက္ရွိေက ဘေလာက္ေပ်ာ္ေမမသိ ေအပိုင္လုပ္စားရေက။ အိမ္း ရီြးယင္းနဲ. လမ္းေခ်ာ္လားယာ။ း)

တနားနီေက ဇံဇံေရာက္လာေရ။ ျမတ္ရွင္က လေက်ာက္သားဟင္းရည္အိုးကို ဆရာၾကီးလုပ္လို. ယင္ေရ။ မေသခ်ာခါ အမင္သည္ကို ဖုန္းဆက္ျပီးေက မီးျမင္ယင့္။ ျပီးလို.ျမည္းၾကည့္လိုက္ခါ လလီးပပိုက္ ေကာင့္ယင့္ေထာ။ အားလံုးသူက အခ်က္ကၽြမး္ေရလူတိ မဟုတ္။ လုပ္ခ်င္ေစာ္ လုပ္ ပ်င္ခ်င္ေစာ္ပ်င္ လုပ္ေကေလ့ ျဖစ္လားဝါေဒ။ ဝတုတ္တစ္အိုးေလ့ ခ်က္လို.ျပီးေရ။ ကင္းဇြန္းတအိုးေက်ာ္ေရ ဇံဇံမွာ။ ယေဂ ၁၂ နာရီထိုးယာ။ ဧည့္သည္ ေနာက္ထပ္သံုးေယာက္ မေပၚလာသိမ့္။ ရခိုင္သားနာရီ နဲ.လာဖို.ရွိဖုိ္.လို.ေတာ့ တြက္ပနာ ငရုတ္သီးၾကိတ္ကတ္ေတ။ ဇံဇံ က ထမင္းတိ ခူးနီဗ်ယ္။ ဝမ္းဆာ မခံႏိုင္ဗ်ယ္ ဆိုဝါ။

အားလံုးေလ့ ျပီးဗ်ယ္။ ၁၂ နာရီခဲြေလာက္ရာ ခင္ဥမၼာထြန္းေရာက္လာေရ။ စားပလိုက္ကတ္ဖို.ဗ်ယ္ဆိုျပီးေက ဆဲြကတ္ပ်ယ္မနားေယ။ ေက်ာ္ျဖိဳးေဝ က အရက္နာက်လို. အခုမွ ႏိုးသိဆိုဝါ။ လာဖို. ေနာက္က်ဖို.လတ္။ ျဖစ္ရဖို.။ ေအးျမတ္မြန္ေလ့ လာဖို.ေနာက္က်ဖို.လတ္။ လာခါမွလာ တပ်င္းအုပ္ကတ္ေစာ္ဗ်ယ္။ ရၾကက္သုပ္ေတာင္မွ ယေလာက္မစြန္။ ဝတုတ္တစ္အိုး တဝက္ေလ်ာ့လားေရ။ ငရုတ္ၾကိတ္ကေလ့ စြန္ေရ။ သံပရာသီး တိ ျပိဳပါေရ  အခ်ဥ္လိုေရ အခ်ဥ္လိုေရ နန္.ပင္ထည့္ကတ္ေစာ္။ ေက်ာ္ျဖိဳးေဝေရာက္လာေရ စားေရ တေလာင္ဗြန္းတည္း။ ဇံဇံက ဘာဘီက်ဴးလုပ္ဖို.လားဗ်ယ္။ ေအးျမတ္မြန္နဲ. သူငယ္ခ်င္း ရခိုင္သမေခ်တေယာက္ေရာက္လာေရ။ သူရို.ကမွ အားရပါးရ စားေစာ္။ ကိုယ္၇ို.နဲ. ဂိုဏ္းတူတိ။

 ဖိတ္ထားေစာ္ လူတိေလ့ အားလံုးေရာက္ေရ။ ခ်က္ဖို. စီစဥ္ထားေစာ္တိေလ့ အားလံုးခ်က္ျဖစ္ေတ။ ထမင္းေလ့ မပို ဟင္းေလ့ အားလံုးနီးပါးကုန္ေရ။ ယျပီးခါမွ စိတ္ခ်မ္းသာလခေရ။ အေစာၾကီးလာကူပီးေရ ျမတ္ရွင္နဲ. ဇံဇံကို ေက်းဇူးတင္ေရ။ ျမတ္ရွင္ကေတာ့ အရာတစ္ပတ္ခါ ၾကာဆံသုပ္စားကတ္ေမေဟး လို.ေခၚေတာင္းလို. လားခေရ။ း) တိြကတ္ေမ နင္းရာေဟး ေနာက္အပတ္ခါ။ း)

ရၾကက္သုပ္
လေက်ာက္သားဟင္းရည္
ဟင္းခနီလက္သုပ္
ဝတုတ္နဲ.ပုဇြန္ခ်က္
ကင္းဇြန္းရြက္ေက်ာ္
အားရပါးရ ငရုတ္ၾကိတ္
ငရုတ္ၾကိတ္ တို.စရာ
ေက်ာ္ျဖိဳးေဝနဲ. ေအးျမတ္မြန္လာခါ အေလာသံုးဆယ္နဲ.ဆိုခါ ဓါတ္ပံု၇ိုက္ဖို. ယက္ဖို. မိလားေရ။ း) ေနာက္တစ္ခါေပါ့။

စားႏိုင္ေက ကိုယ့္ဖို.
ခိုင္ေဝဇံ