ေအပို.စ္ကို ရီြးဖို.လို.မွန္းနီေစာ္ ၾကာဗ်ယ္။ စာမလုပ္ျဖစ္သိခါ တြက္စရာ ခ်က္စရာေခ်တိ မလုပ္ႏုိင္သိလုိ.မရီြးျဖစ္။ 

အဂု အကၽြန္တြက္ျပခ်င္ေစာ္ကေတာ့ခါ ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္လုပ္ရုန္းကန္နီရေရ ရခိုင္သမ တစ္ေယာက္အနီနဲ. သင့္ေတာ္ေရ ရခိုင္သားတစ္ေယာက္တိြဖို. ဇာေလာက္ခက္ခဲေလဆိုေစာ္ကို ျပခ်င္လို.ပါ။

ရခုိင္သမေခ်တိ အလုပ္ထြက္လုပ္ေတဆိုခါကပင္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ပညာမတတ္ စာမတတ္ ထြက္လာေရလူရွားပါေရ။ ဘဲြ.ရပညာတတ္ျပီးေက လခသင့္တင့္ေရ အလုပ္နဲ. အိေျႏၵရရ အလုပ္လုပ္နီကတ္ေစာ္မ်ားပါေရ။ မဟုတ္ေကေလ့ နာစ့္အကူ အနိမ့္ဆံုး ထားျပီးေက တျဖည္းျဖည္းနဲ. တက္လမ္းရွာနီကတ္ေစာ္ မမေခ်တိ အမ်ားၾကီးရွိပါေရ။ အကၽြန္ရို.မမေခ်တိ မွာ အက်င့္တစ္ခုက ကိုယ့္ထက္ ပညာေရးမွာသာေရ လူကိုပဲ အထင္ၾကီးျပီးေက ယူခ်င္စိတ္ရွိေရ။ အကၽြန္ေလ့ ယင္းပိုင္။ တျခားမမေခ်တိေလ့ ယင္းပိုင္ရွိဖို.လို.ထင္ေရ။ ကိုယ့္ထက္မသာေကေတာင္ တန္းတူရွိရဖို.။ ယင္းခ်င့္ေစာ္ ရခိုင္သမတိ သီြးၾကီးေစာ္မဟုတ္။ ကမၻာျပတ္သား မမတိယင္းပိုင္ရွိဖို.။ ေယာက်္ားေခ်တိကေလ့ ကိုယ့္ထက္ ပညာေရးအရသာေရ မမေခ်တိကို ဆိုေက မလိုတတ္ကတ္ပါ။ အဓိက က ေယာက်္ားမာနကို ထိခိုက္ေတ ထင္ပါေရ။ မမေခ်တိကေတာ့ ပညာနဲ.ဥစၥာ ႏွစ္ခုကို အဓိက ထားတတ္ေတ။ ရုပ္ရည္က ေနာက္ဆံုးကပါ။ ယင္းခ်င့္ေလ့ လူ.သဘာဝ။

ဆိုေရခါ ဘဲြ.ရ ပညာတတ္ ေအမွာ အလုပ္လုပ္နီေရ မမေခ်တေယာက္ဆိုလိုက္ပါဖိ။ ရခိုင္သားကိုပဲ ယူဖို.လို. စိုင္းစားထားေရ မမေခ်တစ္ေယာက္အတြက္  ရခိုင္သား ကေကာင္းမမြန္ေခ် တစ္ေယာက္ကို ရဖို. အခြင့္အေရးကို တြက္ၾကည့္ကတ္ပါေမ။

ဥပမာ - စကၤာပူ
စကၤာပူကိုလာေရ ရခိုင္သား ၁၀၀၀မွာ ၆၀၀ ေစာ္ အလုပ္ၾကမ္းနဲ.လာရေစာ္မ်ားပါေရ။ ေအခ်င့္ကို ေျပာလို. ႏွိမ္ေစာ္မဟုတ္ပါနန္း။ အကၽြန္.သူငယ္ခ်င္းတိထဲမွာ ယယိုင္က်ေက်း သသိပ္ပပိတ္နဲ. သေဘၤာက်င္းမွာလုပ္ျပီးေက အိမ္ကမိဘကို အကၽြန္ရို.ထက္အဆ ေဖ့သာပို.လို. ရန္ကုန္မွာ အိမ္ဝယ္ထားေစာ္လူတိ မကန္ပါ။ တခ်ဳိ.က ဘဲြ.ရျဖစ္ယင့္ပင္ အဆင္မသင့္လို. အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သေဘၤာက်င္းမွာ Construction တိမွာ လုပ္နီရေစာ္လူတိ အပံုရွိပါေရ။ ယင္းလူတိကို အုပ္စု (A) လို. သေခၚလိုက္ပါေမ။ ေနာက္ထပ္ ၂၀၀ေလာက္က တစ္ဆင့္တက္ျပီးေက စက္ရံုမွာ စူပါဗိုက္ဆာ အဆင့္၊ Construction မွာ ဖိုမန္ အဆင့္တိ နဲ.လုပ္နီဂတ္ေတလူတိ ရွိပါေရ။ သူရို.လခကို အထင္မေသးပါေက့။ လုပ္သက္နဲ. ရထားေရလူတိျဖစ္ေတအတြက္ ကိုယ့္ထက္ လခ အမ်ားၾကီးေကာင္းပါေရ။ အုပ္စု (B) လို.ထားလိုက္ပါေမ။ ေနာက္ထပ္ ၁၅၀ ေလာက္က အင္ဂ်င္နီယာရို.  အိုင္တီရို. အေကာင့္တန္.ရို. ေအာ္တိုကဒ္ရို.နဲ. အလုပ္လုပ္ေစာ္လူတိ ရွိပါဖို.။ အုပ္စု (C)ထဲမွာထည့္လိုက္ပါေမ။ ေနာက္ထပ္၅၀ ကို (ေသခ်ာပါေရ ၅၀မျပည့္ပါ) ေက်ာင္းသား သို. ေအက ဘဲြ.ရျပီးေက အလုပ္လုပ္နီေရလူတိထဲမွာ ထည့္လိုက္ပါေမ။ ေအခ်င့္ကေတာ့ အုပ္စု (D) ယင္းပိုင္ဆိုေက လူတစ္ေထာင္ထဲက မွ တျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားရဖို. အခ်က္အလက္တိကို ဇယားေခ်နဲ. ေအပိုင္ခ်ရီြးလိုက္ပါေမ။


 ယင္းဇယားကိုအေျခခံျပီးေက  Probability ေဖာ္ျမဴလာနဲ.တြက္လိုက္ဖို.ဆိုေက မမေခ်တစ္ေယာက္ ရည္းစားရွာေရခါ
၁။ လပ်ဳိ္နဲ.ရႏုိင္ေရ အခြင့္အလမ္း ဇာေလာက္ရွိေလ ? (ရည္းစားလက္ရွိနဲ. တခုလပ္ မုဆိုးဖို အိမ္ေထာင္ရွင္ တိမပါ)
Probability =  ၃၁၀/၁၀၀၀= ၀.၃၁ x ၁၀၀% = ၃၁ %

၂။ အနည္းဆံုး အုပ္စု (B)ေလာက္က လူနဲ. အထက္ကို (လူပ်ဳိထဲက) လိုခ်င္ေ၇ ဆိုေက အခြင့္အလမ္း ရဖို.ရာခိုင္ႏွဳန္းဇာေလာက္ရွိေလ  ?
Probability =  ၁၁၀/၁၀၀၀= ၀.၁၁ x ၁၀၀% = ၁၁ %၃။ လူပ်ဳိလူလြတ္ထဲကမွ အုပ္စု (C) နဲ. (D) အထဲက ပဲ လိုခ်င္ေရ ဆိုေက ဝါ။
Probability =  ၇၀/၁၀၀၀= ၀.၀၇ x ၁၀၀% = ၇ %
၄။ လူပ်ဳိတိအျပင္ ရည္းစား လက္ရွိတိကို ပါထည့္စဥ္းစားဖို. ျပတ္လားေဂဝါ ရည္းစားနဲ. ဆိုေက
Probability =  ၅၂၀/၁၀၀၀= ၀.၅၂ x ၁၀၀% = ၅၂ %
ေအပိုင္ဆိုေကေတာ့ နည္းနည္းအေျခအေန ေကာင္းလားေရ။

ယေဂေလ့သင့္ ယင္းခ်င့္ေစာ္ အေျခအေန မွန္လာ။ ပီးထားေရ ေဒတာ တိေစာ္ ခန္.မွန္းရာ ျဖစ္ျပီးေက အတိအက် မဟုတ္ပါ။ အားလံုးအလုပ္လုပ္နီေစာ္ လူထဲမွာ လူပ်ဳိလူလြတ္နည္းျပီးေက အိမ္ေထာင္သည္ ရည္းစားရွိေရလူတိ မ်ားပါေရ။ ရည္းစားထားေရ အိမ္ေထာင္ျပဳေရဆိုေစာ္မွာ လူပ်ုဳိတိုင္းကို မ်က္စပစ္လို.ရေစာ္ကမဟုတ္။  ကိုယ့္ကိုၾကိဳက္ဖို.လိုသိေရ။ ကိုယ္ကေလ့ နည္းနည္းျပန္ၾကိဳက္ဖို.လိုသိေရ။ အက်င့္စရိုက္ေခ် ေကာင္းဖို.ကေလ့ လိုသိေရ။ မိဘ အသိုင္းအဝိုင္း ဘက္ဂေရာင္းေခ်ကေလ့ ၾကည့္ဖို.လိုသိေရ။ ရည္းစားထားေစာ္ အလြယ္ေခ်ဆိုေက ေတာင္မွ အိမ္ေထာင္ျပဳေစာ္က အခက္ၾကီးပါ။ ရည္းစားျဖစ္တိုင္း အိမ္ေထာင္က်ဗ်ယ္လား ယေဂ။ ရည္းစားသည္ ခင္ပြန္းလင္မဟုတ္။ လင္ျဖစ္လာဖို. Probability ရွိႏိုင္ေရ လူတစ္ေယာက္ရာျဖစ္ေတ။ အခ်စ္ဦးနဲ. ယူျဖစ္ေတ လူဇာႏွစ္ေယာက္ရွိပါေလ။ ရွားပါေရ။ ဒုတိယ သို. တတိယ တစ္ေယာက္နဲ.မွ တတည့္တည့္က်လားေစာ္တိရွိပါေရ။

 Relationship တိ ရွိလာေရ အခါ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၂ ေယာက္ေျမာက္လူ၊ သို. သံုးေယာက္ေျမာက္လူနဲ. အဆင္ေျပလားေစာ္မ်ားပါေရ။  ယင္းပိုင္ဆိုေဂ  Relationship လုပ္ေတအခါလူအမ်ားစုဧ။္  အိမ္ေထာင္က်ကိန္း Probability ေရ ၀.၃၃ ရွိေရ ဆို ကတ္ပါေမ။
( ၃ေယာက္ေျမာက္နဲ.လက္ထပ္ျဖစ္ေတလူမ်ားေရ ဆိုေရ သေဘာ)။ ပထမဆံုး ထားေရ ရည္းစားနဲ. ရဖို. Probability ဇာေလာက္ရွိပါဖို.ေလး။ အကၽြန္ရို. Bernoulli Random Variable of Probability Formula ေမာ္ဒယ္ကို သံုးၾကည့္ကတ္ပါေမ။
P (N=1)= (1/3) (2/3)^1-1= 1/3= 0.33

ဂဏန္းငယ္ေရ အတြက္နဲ. Common Sense နဲ. ရရိုးေခ်တြက္ပစ္ေကေလ့ ရပါေရ။ ပထမ တစ္ေယာက္နဲ. ရဖို.အခြင့္အေရးသည္ ၃၃% ရာ ရွိပါေရ။ ဒုတိယ တစ္ေယာက္နဲ. အိမ္ေထာင္က်ကိန္းဆိုေက
P (N=2)= 1-P(N=1) =  1 - (1/3) = 2/3= 0.67 = 67

ေအေမာ္ဒယ္ကို သံုးေစာ္မွာ  အျပစ္ေျပာလို.ရေစာ္တိ ရွိပါေရ။  Pass/Fail ပံုစံမ်ဳိးရာ သံုးေရ ေမာ္ဒယ္ အတြက္ေၾကာင့္  ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၃ ခု ရွိေရ ကိစၥ မွာ အေကာင္းဆံုး Represent လုပ္ခ်င္မွ လုပ္ႏုိင္ပါဖို.။ အနည္းဆံုးေတာ့ ကိုယ္လိုခ်င္ေစာ္ ပိြဳင့္ကို ရလားပါဗ်ယ္။ ပထမ ရည္းစားတစ္ေယာက္နဲ. အိ္မ္ေထာင္မက်ေက ဂါ။   အခြင့္အလမ္းတိ ပိုလို.နည္းလားဗ်ယ္။

ကိုယ့္ကို ၾကိဳက္လာေရ လူတိုင္းကိုေလ့ ကိုယ္က သေဘာမက်။ ကိုယ္ၾကိဳက္ေတ လူကေလ့ ကိုယ့္ကို ျပန္မၾကည့္ ဆိုေက မမေခ်တိ မွာ ရခိုင္သားကေကာင္းမမြန္ေခ် တစ္ေယာက္နဲ. အိမ္ေထာင္က်ဖို. အေရးေစာ္ ေကာင္းခက္ခဲပါဖို.ဂါ။ တစ္ခုေကာင္းေစာ္က ႏိုင္ငံျခားကို ေရာက္နီေရ လူတိထဲမွာ ေယာက်္ားေခ်တိက လူမ်ားစု ဆိုေရ ခါ သူရို.ခမာတိထက္ေတာ့ ကိုယ္က ပိုလို. အရီြးရ နည္းနည္းလြယ္ပါဖို.ေထာ။ မမေခ်တိ ဖက္က ေကာင္း ကြန္ပလိန္းေလ့ မတက္ႏိုင္။ ေယာက္်ားေခ်တိ ဖက္ကေလ့ ရခိုင္သမ မယားတစ္ေယာက္ရဖို. ယေလာက္ လြယ္ဖို. မဟုတ္။ ပိုလို.ရာခက္ဖို.။ ယေဂေလ့ ကိုယ္ျပည္ မွာ ျပန္ယူဖို.ဆိုေက အပံုၾကီးပါ။ ႏိုင္ငံျခားျပန္ ဆိုေစာ္နဲ. ကြမ္းသီးေတာ သေဌးသမီးရွင္တိ ဝယ္ဖို. ေရာက္ဖို.ေစာ္မွာ မေျပာေက့။ ေကာင္းစိတ္ပူစရာေတာ့ မရွိပါ။ း) ေယာက်္ားေခ် ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေလ့ စကၤာပူမွာ ေရာက္နီေရ ရခိုင္သမတိကိုဆိုေက လလြဆာလို. ရြာျပန္လို.ရာ ယူေမ လုိ.ေျပာကတ္ပါသိေရေလ။  စလံုးက ေစာ္တိ ကိုဆိုေက ထားရာထားလို. ကြမ္းတံထြီး ပက္ပက္နဲ.ပင္ အရွင္လလတ္ ကိုယ့္ရွိက ေျပာေစာ္ ရခိုင္သားတိနဲ. တိြဖူးပါယင့္။ ေစတနာမထားဆိုေကေလ့ စိတ္ပုတ္ေတ ေျပာကတ္ဖို.ေဒဂါး။ 

အဂုေခတ္မွာ ေကာင္းေရ လို.ေျပာရဖို.လား ဆိုးေရလို.ေျပာရဖို.လား အြန္လိုင္းက ၾကိဳက္ကတ္ေစာ္တစ္ခု ေပၚလာပါေရ။ ရေစာ္လူနဲ. ၾကဴေစာ္ကို အားမပီးေကေလ့ ေကာင္းေစာ္အခ်က္ေခ်တိကို ေျပာျပပါေမ။
    • ကိုယ့္ရခိုင္အခ်င္းခ်င္း အြန္လုိင္းက အသိအကၽြမ္း ဖဲြ.ေစာ္ကို လက္ခံပါေရ။ ယေဂေလ့ မမ ကၽြန္ေတာ္ ရည္းစားလိုခ်င္လို.ပါ ရပါဖို.လား ဆိုေကေတာ့ တစ္ခါတည္း ဘန္းပလိုက္ပါေရ။ အေျပာအဆိုေခ်ေတာ့ စေကတေဗြ လိမၼာဖို.လိုေရ ဆိုေစာ္ကို သတိျပဳရပါဖို.။ ယယိုင္က်ေက်းေျပာေက ဇာရခိုင္သမမဆို ရခိုင္သားဆိုေက လက္ခံ စကားေျပာပါေရ။ စခါကပင္ ဆင္နဲ.နင္းလို.ဝင္ပိုင္ မဝင္ဘဲနဲ. ရင္းႏွီးေအာင္ အယင္လုပ္ရေရ ဆိုေစာ္ကို သတိထားေကျဗီးပါဗ်ယ္။ မထိတထိ ဗမာပိုင္ ၾကဴသလိုိလို စသလိုလိုေျပာျခင္း၊ မိန္းေလးကသိပ္လွတာေဘး၊ သိပ္က်တ္သေရရွိတာေပးစသည္ျဖင့္ ေျမွာက္ပင့္ေျပာျခင္း တိေရ Self Suicide လုပ္နီေရ ဆိုေစာ္ကို သတိရပါ။
    • ခ်စ္လို. ၾကိဳက္လို. ဝါ ရလားလို. မီးေက ရေရ လို.ေျဖပါေမ။ ဇာျဖစ္လို.လဲ ဆိုေက ကိုယ့္ရခုိင္ အသိုင္းအဝိုင္းေစာ္ အငယ္ေခ်ပါရာ။ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို အခ်ိန္မေရြး စံုစမ္းလို.ရပါေရ။ ယင္းလူရွရွုပ္ပပီြ ဟုတ္မဟုတ္။ မိသားစု ဘက္ဂေရာင္းကို တစ္ပတ္မၾကာ အားလံုး သိရပါေရ။ အခ်င္းခ်င္းဆက္ႏြယ္နီေစာ္ လူတိပါရာ။
    • မမေခ် ေယာက်္ားေခ်တိ အတြက္ ရီြးစရာ Option တိ မ်ားလားပါေရ။ ျပည္တြင္းက လူတိနဲ.ပါ အဆင္ေျပေျပ ၾကဴလို.ရေရအတြက္ သမီးရည္းစား ရွိျပီးသားလူတိမွာေလ့ အဆက္အသြယ္မျပတ္လားေအာင္ ထိမ္းထားလို.ရေရ။ 
ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းကလဲြျပီးေက က်န္ေစာ္ လူမ်ဳိးတိနဲ. ဆိုေကေတာ့ ရည္းစားသနာ အြန္လိုင္းက ျဖစ္ဖို. ယက္ဖို. အားမပီးပါ။ ဇာကမွန္းမသိ၊ ဇာပိုင္မွန္းမသိ၊ ဇာသူ.သားသမီးမွန္းမသိပဲနဲ.။  အေပ်ာ္အပ်က္သမားတိ မ်ားေစာ္ပါရာ။ 

ယေလာက္ဆိုေက ေအေတာ့ပစ္ကို လက္စျဖတ္လို.ရဗ်ယ္ထင္ေရ။ သူငယ္ခ်င္းံမမေခ် တစ္ေယာက္ ရခိုင္သားတိ ရီြးရခက္ေၾကာင္းညီးညဴနီေရ။ ရုပ္လွ ပညာတတ္ ေဖ့သာရွိ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္း နဲ. ရခိုင္သားေခ်တစ္ေယာက္ ရဖို. အေရးေစာ္ ၂% ေလာက္ရာ ရွိေကေလ့ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လက္မေလွ်ာ့ပါေက လုိ.ေျပာခ်င္ေရ။ အခ်ိန္တန္ေက နပိန္ကန္လားပါလိေမ။ (အရာ နသိုးၾကီးကန္လားဂ ဒုကၡ) စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ. ေစာင့္ဖို.ရာလိုေရ။ စိတ္မရွည္ေက ဖြင့္ေျပာပလိုက္ (ကိုယ္သေဘာက်လူရွိေက ေျပာေစာ္ရာ) ။ အယင္တရက္ က ထမင္းခ်က္စားကတ္ခါ ေျပာျဖစ္ေစာ္ေခ်တိကို သတိရလို. ရီြးလိုက္ေစာ္ပါရာ။ အကၽြန္နဲ. ျမတ္ရွင္ကေတာ့ ထီေပါက္ထားဗ်ယ္ (ထီလက္မွတ္ကို အေသအခ်ာသိမ္းထားပါေရ မေပ်ာက္ေအာင္)  ျဖစ္ေတအတြက္နဲ. ယင္းသူငယ္ခ်င္းံံ တစ္ေယာက္ အယင္ဆံုး သူခ်စ္ ကိုယ္ခ်စ္ ရခိုင္သားေခ် တစ္ေယာက္ကို ရပါဇီလို. ဆႏၵျပဳလိုက္ပါယင့္ဂါး။ း) 

ခိုင္ေဝဇံ