သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က သတင္းလာပီးပါေရ။  အကၽြန္ရီြးထားေရ  ရခိုင္သားမယားတရာ ရစီဖို. ဆိုေစာ္ ပို.စ္ကို ေအအမ္ပီမွာ လူတစ္ေယာက္ က တင္ထားပါေရ သူရီြးပိုင္ဗ်ယ္ လတ္။ ရီြးေရလူနာမည္ကိုေလ့ မေဖာ္ျပထားပါလတ္။ 

အကၽြန္.သူငယ္ခ်င္း အေကာင့္နန္. ေအအမ္ပီ ကို ဝင္လို. ၾကည့္ခီမွာ ဂြင္တိုက္တိြပါေရ။ http://thearakanesemeetingpoint.com/forum/topics/2206333:Topic:786512  ေအလင့္ခ္မွာ ဖတ္ၾကည့္လို.ရပါေရ အေကာင့္ရွိေဂ။  စာပုဒ္ျပတ္ ေကာ္ပီ ေပ့စ္ လုပ္ထားေစာ္ ျဖစ္ျပီးေက ကိုယ္မရီြးေၾကာင္းေလ့ မေဖာ္ျပထားေရအတြက္နဲ. မသိေရလူတိ အတြက္ကေတာ့ သူရီြးေရလုိ.ထင္ပါဖို.။  ေအစာပုဒ္ ေကာင္းဒဏ္ကိုေလ့ သူခံရပါဖို. ဆိုးဒဏ္ကိုေလ့ သူခံရပါဖို.။ ေအာက္မွာ လထားကရား ဝင္ေဆြးေႏြးထားေစာ္ကို ဖတ္ၾကည့္ျပီးေက အကၽြန္ နားလည္လိုက္ေစာ္က ေအလူတိေစာ္ ငါဆိုလိုခ်င္ေရ အဓိပါယ္ ကို အဂုထိ သေဘာမေပါက္ႏိုင္ကတ္သိ မနားေယ ဆိုေစာ္ကိုပါ။

အကၽြန္ ေအစာပုဒ္ကို ရီြးျဖစ္ခေရ အေၾကာင္းကို တစ္စိေခ် ေျပာျပပါေမ။ အကၽြန္ ေအအမ္ပီမွာ Active မမ္ဘာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခခါ မယားတစ္ရာ ေစာ္ အကၽြန္ ပထမ ရီြးခေရ ပို.စ္ပါ။  အေၾကာင္း ကေတာ့ ယင္းတေလာ က Discussion Forum မွာ ရခိုင္သားတိ မယား ၃ ေယာက္ ယူသင့္ မယူသင့္ ဆိုျပီးေက ေဆြးေႏြးနီကတ္ပါေရ။ အကၽြန္ရို. မမေခ်တိ ေကာင္းအျမင္ကတ္ကတ္ပါေရ။ လက္တိြမွာ တစ္ေယာက္ေတာင္မွ မရလို.မွိုင္နီရေရလူတိက သံုးေယာက္ယူဖို.ေလး ဘာေလးနဲ.။ ရခိုင္သမတိ ဇာျဖစ္လို. ဗမာေနာက္စီပါလခေလ။ ရခိုင္သားတိ စကားမခ်ဳိ ယက္မခ်ဳိ၊ အေျပာမတတ္ အဆိုမတတ္နန္. အရက္ေခ်ကေလ့ ေသာက္သိေရ။ မမေခ်တိပိုင္ ရန္ကေလ့ လိုကတ္သိေရ။ ေကာင္းရလိမ့္ေမ မယားသံုးေယာက္ ဆိုျပီးေက ရခိုင္သား မယားတရာ ဆိုေရနာမည္ နဲ. အကၽြန္ သေရာ္စာ သေဘာမ်ဳိးနဲ. ရီြးခေစာ္ပါ။  ဇာေလာက္ပင္ဆိုးဆိုး ေကာင္းေရ အခ်က္ေခ်တိေလ့ ရွိပါသိေရေလဆိုျပီးေက ရိုးသားေရ ၾကိဳးစားေရ ဆိုေစာ္တိကို ပါထပ္လို. ရီြးျဖစ္ခပါသိေရ။ စာပုဒ္ ကို ဖတ္ၾကည့္ေက သိသာပါေရ. ျပင္ဖို. အမ်ားၾကီးလိုသိေရ။ ေအအခ်က္ကို ျပင္ဆင္ေကေတာ့ မယား ၃ ေယာက္မေျပာေက့ မယားတစ္ရာ ေတာင္မွ ရပါဖို.ေထာလို. အတိသယဝုတၱိ အလကၤာနဲ. ရီြးလိုက္ေစာ္ပါ။  ယင္းခ်င့္ကို စာပိုဒ္ဧ။္ ဆိုလိုရင္းကို သေဘာမေပါက္ႏိုင္ ေခါင္းစိုင္ ၾကည့္ျပီးေက ေဝဖန္နီကတ္ေတ လူတိဧ။္ Level of Intelligence ကို အကၽြန္ သံသယ ျဖစ္မိပါေရ။

ေအအမ္ပီက ထြက္ေစာ္ ၂ ႏွစ္ေလာက္ ရွိလားပါဗ်ယ္။ ယေဂေလ့ အကၽြန္.အယူအဆတိေစာ္ မေျပာင္းပါသိ။ ယင္းပို.စ္က အတိုင္းပါသိ။  အကၽြန္ေအအမ္ပီကထြက္ျပီးေရေနာက္ပိုင္း ကြန္ပ်ဴတာ ပ်က္လားေရ အတြက္နဲ. ယင္းစာပိုဒ္တိ ကို အားလံုး ဆံုးရွဳံးလားပါေရ။ အဂုေတာ့ အဂုပိုင္ ျပန္ေပၚလာေစာ္ကို ေက်းဇူးတင္ရဖို.ပိုင္ ျဖစ္နီဗ်ယ္။ အကၽြန္.ပို.စ္ကို ဖ်က္ပီးဖို. ေအအမ္ပီ အက္ဒမင္ ကိုေတာင္းဆိုခ်င္ပါေရ။ အကၽြန္ရီြးေရ ဘေလာ့ ကိုေကာင္းေရလို.ထင္လို. တင္ပီးေရ လုိ.ယံုပါေရ။ ယေဂေလ့ သင့္ တင္ေရလူေစာ္ ယင္းပို.စ္ဖက္ က ဇာေလာက္ ခုခံေျပာဆိုႏိုင္ပါဖို.ေလး။ အကၽြန္ရီြးေရ စာဖက္က အကၽြန္ရပ္တည္ရပါဖို.။ ကာကြယ္ရပါဖို.။ ကိုယ္မွားေရ လို.ထင္ေကေလ့ ဝန္ခံႏိုင္ရပါဖို.။ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရပါဖို.။ အကၽြန္ ေအအမ္ပီမွာ မမ္ဘာမဟုတ္ေတ အတြက္နဲ. လိုရင္းကိုမျမင္ ကရိုက္ကထုိက္ပီးထားေရကြန္မန္.တိ အတြက္ အကၽြန္ ျပန္ျပီးေက မေျပာႏိုင္ပါ။ ယင္းတြက္နဲ. ဖယ္လိုက္ေစာ္ ေကာင္းပါဖို.။  မူရင္းပို.စ္ကို ေအာက္မွာ ျပန္ပီးေက တင္ပီးလိုက္ပါေရ ( ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္)  သတင္းပီးလာေရ သူငယ္ခ်င္းကို ေက်းဇူးတင္ပါေရ။

ရခိုင္သားတိ မယား ၁၀၀ ရစီဖို႔????

AMP က discussion တိမွာ
ရခိုင္သားတိ မယားသံုးေယာက္ ယူသင့္မယူသင့္
ေဆြးေႏြးနီကတ္စြာကို အျမဲတမ္း
ျမင္နီရပါေရ။ မယားသံုးေယာက္ရဖို႔ထားလို႔ တေယာက္ေတာင္ရွာလို႔မရေရလူတိ
အမ်ားႀကီး
။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ရခိုင္သမတိ ရခိုင္သားကို မႀကိဳက္စြာ
ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုၿပီးေက မီးနီကတ္ေတ။ ေသခ်ာစြာကေတာ့ခါ ရခိုင္သမတိုင္း
တတ္ႏိုင္ေက ရခိုင္သားကိုပဲ ယူခ်င္ေရဆိုစြာပါ။ ေယေကလည္း ဇာျဖစ္လို႔ တခ်ိဳ.က
လူမ်ိဳးျခားတိေနာက္ကို လိုက္လားခရေရလဲ။ တခ်ိဳ.ကလည္း အေျဖမရွာပဲနန္႔
မမေခ်တိကိုပဲ အျပစ္ပံုခ်ကတ္ေတ။ လူတိုင္းမွာကိုယ့္အားနည္း၊ အားသာခ်က္တိ
ကိုယ္စီဟိကတ္ေတ။ အခု ရီြးျပခ်င္စြာကေတာ့ ရခိုင္သားအမ်ားစုမွာ Common ျဖစ္ေတ
အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္တိနန္႔ မမေခ်တိရီြးခ်ယ္ေရအခါ ဇာအခ်က္တိကို
ထည့္စဥ္းစားေရလဲဆိုစြာ အခ်က္အလက္တိပါ။

အားနည္းခ်က္ (ကိုယ့္စိတ္ထင္) တိကို အယင္ေျပာျပပါေမ။ တိုက္ဆိုင္မႈဟိေက ခြင့္လႊတ္ကတ္ပါ။

၁။ ရခိုင္သားတိစြာ အနည္းနန္႔အမ်ား ဘဝင္ျမင့္္ပါေရ။

ရခိုင္ဆိုၿပီးေက အမ်ိဳးမာန္တက္စြာထက္ တခ်ိဳ.ကလြန္ကဲၿပီးေက
ဘဝင္ကိုင္ေရအဆင့္ကိုေရာက္လားခေရခါ မမေခ်တိကို ဖြင့္မေျပာျဖစ္ပဲနန္႔
ဝါးလံုးေခါင္းထဲမွာပဲ လပၿပီးေက အခါလြန္မိုးျဖစ္လားခစြာမ်ားပါေရ။ အေခ်ခါကပင္
gender ကို ေကာင္းေကာင္းအေလးပီးၿပီးေက ခဲြျခားထားကတ္စြာလည္းး ပါပါဖို႔။
ကိုယ့္ ရခိုင္ျပည္မွာက မမေခ်တေယာက္မွာ ကေလေခ်သူငယ္ခ်င္း (၃၊ ၄) ေယာက္ဟိေက
ယႈပ္ေတဆိုၿပီးေက အေျပာခံရေရ။ ယင္းခ်င့္တိက တကယ္တမ္း relationship တခုအတြက္
approach လုပ္ေတအခါ smooth ျဖစ္ေအာင္မေျပာတတ္ မဆိုတတ္ျဖစ္စီေရလို႔ ထင္ပါေရ။
ျငင္းလိုက္ဖို႔စြာကို ေၾကာက္လို႔လည္း ဟိပါဖို.။

၂။ ရခိုင္သားတိစြာ စိတ္ထဲမွာ ဟိစြာခံစားခ်က္ကို ဖြင့္မေျပာတတ္။

ရည္းစားကိုခ်စ္လို႔ တပိုင္းသီဖို႔ပ်ာယ္။ ေယေကလည္း ပါးစက သူငယ္ခ်င္းတိကိုေျပာေက မိုးလားကဲလား၊
အားနာလို႔ လက္ခံထားရေရဆိုေရ ပံုစံမ်ိဳး အသံေကာင္းဟစ္တတ္ေတ။ အထူးသျဖင့္
ေယာက်္ားအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ မယားႏို္င္ ေကာင္းေကာင္းျဖစ္ခ်င္ကတ္ေတ။
ခ်စ္ေကလည္း ခ်စ္ေတလို႔မေျပာ။ ယင္းအပိုင္းမွာက ကိုယ့္စိတ္မွာ (၁) ဆခ်စ္ေက
(၁၀) ဆခ်စ္ေတလို႔ေျပာတတ္ေတ ျမန္မာတိႏွင့္ အမွတ္ကြာလားပါပ်ာယ္။ မမေခ်ဆိုစြာက
ယင္းပိုင္ေျပာမွ သေဘာက်ေရ။ ယူၿပီးခါ ဖ်ာပိုင္ခင္းၿပီးနင္းထား နင္းထား၊
မရခင္ကေတာ့ ထိပ္မွာတင္ထားမွ။ အဓိကက ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးမွာ
ေကာင္းေကာင္းလိုသိမ့္ေရ ဆိုစြာပါ။

၃။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရခိုင္သားတိစြာ သိကၡာဟိဟိ မ႐ူးဝံံ့ကတ္။

ကိုယ္ယံႈးေက၊ ျငင္းခံရေက ခါးခါးသီးသီးတုန္႔ျပန္ေရ။ အျငင္းပယ္ခံႏိုင္ေရသတၱိမဟိ။
တဖက္သားကိုအျပစ္ပံုခ်ၿပီးေက ကို္ယ့္အျပစ္ကို ဝန္မခံတတ္။ စြပ္စဲြစြာ
ျပင္းထန္ခ်င္ေကလည္း ျပင္းထန္လီပါဖို႔။ လူတို္င္းမဟုတ္ေကလည္း
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တိြရလို႔ စိတ္မေကာင္းပါ။ အထူးသျဖင့္
ရည္းစားစကားေျပာလို႔ မမေခ်ဖက္က လက္မခံႏိုင္လို႔ျငင္းလိုက္ေက
သပုတ္လီလႊတ္ေျပာစြာကို အျမဲတမ္းတိြရေရ။

၄။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရခိုင္သားတိစြာ gentleman ဆိုစြာဇာလဲဆိုစြာ နားမလည္။

အျပစ္ဆိုဖုိ႔ေတာ့ နည္းနည္းခက္ပါေရ။ ရခိုင္စြာ male dominant ျဖစ္ေတ society တခုပါ။
ထမင္းစားတိုင္း လင္ကို အယင္ဦးခ်ရေရနီရာက လာလူတိဆိုခါ
အေနာက္တိုင္းကိုေရာက္လာေရအခါမွာ lady first ဆိုၿပီးေက ထမင္းဝိုင္းမွာ
မမေခ်ကို အယင္ဦးစားပီးထည့္ပီးေရ စနစ္နန္႔ မရင္းႏီွစြာ အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။
ေယေကလည္း အခု oversea ကိုေရာက္နီေရလူတိကေတာ့ သိသင့္ေရလို႔ ထင္ပါေရ။ မမတိက
အားမနာလုပ္လို႔ရေရလို႔ ေျပာစြာမဟုတ္ပါ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ respect ဟိရဖို႔လို႔
ဆိုလိုစြာပါ။ Gender Discrimination တိကို ေလွ်ာ့ဖို႔လိုပါပ်ာယ္။

၅။ ရခိုင္သားတိစြာ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းေရ။

ဟုတ္ပါယင့္။ အဆဲခံလိုက္ပါအံုးမယ္။ တခိ်ဳ.ရခိုင္သားတိက ေျပာပါေရ။ ရခိုင္သမတိေဖာ္စြာကို
ၾကည့္လို႔မရလတ္။ ယင္းခ်င့္ကိုေတာ့ နားမလည္။ ကိုယ့္အရပ္နန္႔
ကိုယ့္ဇာတ္ဆိုစြာ ဟိပါေရ။ ကိုယ္နီေရ နီရာေဒသနန္႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ဖို႔
အေရးႀကီးပါေရ။ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကိုလားျပီးေက မီနီစကပ္နန္႔ ဗန္းျပနီလို႔ကေတာ့
ဇာျဖစ္ပါဖို႔လဲ။ ကမ္းၿခီမွာ ဘီက္ီနီဝတ္စြာ အဆန္းမဟုတ္။ ရခိုင္သမ
ေဖာ္စြာမၾကည့္ဝံ့ေက မ်က္စိရာမွိတ္ထားကတ္ပါဖိ။ အတိုအကပ္ (ႏိုင္ငံျခားမွာ)
ဝတ္တိုင္း ပ်က္စီးနီေရလို႔ထင္နီစြာကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းရယ္ရစြာ အယူအဆပါရာ။
လူတေယာက္၏စိတ္ဓါတ္နန္႔ အက်င့္စာရိတၱကို ဝတ္ထားေရ အဝတ္အစားနန္႔
ဆံုးျဖတ္ေတဆိုေကေတာ့ သေဘာပါ။

၆။ ရခိုင္သားတိေစာ္ စိတ္မရွည္၊ ခြင့္လႊတ္သည္းခံစိတ္နည္းပါေရ။

စလို႔လိုက္ေတ ဆိုခါကပင္ ၾကံဳလိုက္တိမ်ားေရ။ တနားေခ်လိုက္လို႔မရေက ေနာက္တေယာက္ကို
ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းတတ္ေတ။ ကုသ ပပဝတီကိုရစြာ ကုသက ဖုရားေလာင္းျဖစ္လို႔
မဟုတ္ပါ။ ဇဲြဟိလို႔။ ယင္းပိုင္ဇြဲမဟိကတ္ပါ။ ရည္းစားျဖစ္ေကလည္းသင့္ ကိုယ္ရာ
တလံုးခ်ိဳင့္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ဖို႔၊ မမေခ်ကို ငါးဆင့္ခ်ိဳင့္ေလာက္နန္႔ perfect
ျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ကတ္ေတ။ အမွားတခုလုပ္မိေက ခြင့္မလႊတ္တတ္။ အားလံုးေတာ့
မဟုတ္ေကလည္း ရခိုင္သမတိုင္းလိုလိုပါးက ျပန္ၾကားရစြာ စကားပါ။

တျခားအခ်က္တိကိုေတာ့ minor လို႔ထင္ပါေရ။ relationship တခုတည္ေဆာက္ေတနီရာမွာ
အခုအားနည္းခ်က္တိကိုၾကည့္လိုက္ေက အားလံုး အေျပာအဆို၊
အမူအက်င့္နန္႔သက္ဆိုက္နီစြာကို တိြပါဖို႔။ ရခိုင္သားတိ အရက္ေသာက္လို႔
မယားမရဆိုစြာကုိ လက္မခံပါ။ ရခိုင္သားတိက အရက္သမားျဖစ္ရစြာ
ဂုဏ္ယူနီကတ္စြာကိုေတာ့ တြိပါေရ။ ထားလိုက္ပါဖိ ယင္းခ်င့္ကို။
ေကာင္းေရအခ်က္တခုက ရခို္င္သားတိစြာ သစၥာဟိေရလို႔ ထင္ပါေရ။ မေျပာတတ္
မဆိုတတ္ဆိုစြာက opposite gender နန္႔တိြေက ေျပာစြာပါ။ လူႀကီးသူမကိုေတာ့
အားလံုးသူသိတတ္ကတ္ေတ။ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မွန္မွန္ဟိေရ။ အားနာတတ္ေတ။
စိတ္ရင္းေကာင္ၿပီးသားပါ။ အေျပာမတတ္စြာ၊ Manner မဟိစြာေခ်တခုကို
ပ်င္လိုက္ေကေတာ့ခါ မယားသံုးေယာက္ကေျပာကဲ့ အေယာက္ (၁၀၀)
ေလာက္ရဖို႔ေသခ်ာပါယင့္။ ကိုယ့္ကို ဝယ္ႏိုးဝယ္ႏိုးေစာင့္နီေကေတာ့ မေျပာတတ္။

ခိုင္ေဝဇံ (မုန္းဇာတံုး)