ကြန္ပ်ဴတာကေလ့ တခ်ိန္လံုး Hang နီေရဂါ။ ေမာက္စ္ကိုေတာင္ မကိုင္ဝံ့ဗ်ယ္။ ေဟာင္းဗ်ယ္ကိုး။ အဆိုးအဆာေခ် ဝယ္ထားေစာ္။ စ်ီးယေလာက္ထိ မၾကီးေစာ္ထဲက။ ၃ႏွစ္လံုးလံုး အေျပာင္းသံုး အျပန္သံုး ေက်ာက္လို. ကန္လို.သံုးလာေစာ္။ မပ်က္ေစာ္ ကို ရွိခိုးဦးတင္ ေက်းဇူးတင္ရဖို.။ ေအလဆိုေက ကြန္ပ်ဴတာကို ShutDown မလုပ္ေစာ္ ၃လျပည့္ဖို.ဗ်ယ္။ ဟီးဟီး။ လူရွိေကေလ့ဖြင့္ထား လူမရွိေကေလ့ဖြင့္ထား ။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ. နပန္းလံုးနီတုံး (ကိုယ္အရွုံးရာ) အခန္းေဖာ္ကဝင္လာေရ။ လက္ထဲမွာေလ့ ပိေတာက္ေျခာက္ေရာင္ ေျပာင္ေျပာင္လက္လက္နဲ. မ်က္စိေတာင္ကန္းဖို.။ ဇာေလးဆိုမွာ ရခိုင္ဝတ္စံုလတ္။ ခရစ္စမတ္မွာ ရခိုင္ဝတ္စံုဝတ္ျပီးေက ေတးျခင္းဆိုဖို.က်ေရဆိုဂါ။ သူက ခရစ္ယန္။ ဘေဇာင္ အေရာင္တေရာင္ေလဂု။ ကိုယ္အမုန္းဆံုးအေရာင္နဲ.မွ တတည့္လာက်ေရဂါ။ ယူၾကည့္လိုက္ေတ တနားေခ်။ ရခိုင္ဝတ္စံုက ဘရားစူး မိုးၾကိဳးပစ္။ အသားလို.ေလ့ မေကာင္း။ ပံုကေလ့ မက်။ ေယေဂေလ့ မဝတ္ရေစာ္ၾကာဗ်ယ္ဆိုေဂ တနားေခ် ဝတ္ခ်င္စိတ္ေပါက္လာေရ။ ယေဂ ဝတ္ၾကည့္မွာ ျခဳပ္ပီးေစာ္မမကို ေရႊတံဆိပ္ဆု ခ်ခ်င္စိတ္ေပါက္လခေရ။ ရင္ခံက က်ပ္ေတ။ အထက္က အင္းက်ီက က်ေက တိုနီေရ။ ထဘီကက်ေက သန္နဲ.ၾကီးနဲ. ဝတ္လို.ပင္မႏိုင္။ ဇာပိုင္ ခႏၶာအတြက္ ျခဳပ္ပီးလိုက္ေတဂ မဆိုႏိုင္။ ယေဂေလ့သင့္ ဝတ္ဖို.က်ဗ်ယ္ မနားေယ ဇာတတ္ႏိုင္ဖို.။ ဓါတ္ပံုတိေတာ့ ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္သိ တပ်င္းရိုက္ပလိုက္ေတ။ ၁၀ ပံုေလာက္ရိုက္မွ ၁ပံု လွေစာ္ထြက္ဖို.ေစာ္။ အံ့ေၾသာဖို.ေကာင္းေစာ္က အပံု၂၀ေလာက္ရိုက္ေစာ္မွ ပံုက်ေစာ္ေခ် တပံုေတာင္မွ မပါ။ အမွတ္တရပေလ။ ေနာက္တခါ ဝတ္ျဖစ္ဖို.ဆိုုေစာ္ မလြယ္။

မွတ္မိသိေရ ရခိုင္ဝတ္စံုကို ေနာက္ဆံုးဝတ္ခေစာ္ စစ္ေတြ ေလာကနႏၵာဘုရား အုပ္ျမစ္ခ်ပဲြမွာ ဗန္းကိုင္ခခါက။ ယင္းခါက ကိုယ္ ကုသိုလ္ယူခေရ ဘုရားကို ဘုရားတည္ျပီးခါမွ ကိုယ္တခါေလ့ မဖူးရသိေထာ။ မွတ္မိသိေရ ယင္းခါကိုယ့္ကို ဆင္ပီးေစာ္ ေဒၚႏုျမသႏၱာ။ ကိုယ္ကိုင္ရေစာ္ ေငြအုပ္။ ေခါင္းမူးလို. အိမ္ကို ရခိုင္ဝတ္စံုနဲ. ျပန္လာေစာ္ ဝတ္စံုတဝက္ရာပါလာေရ။ ထဘီ အသူခၽြတ္လို.သိမ္းထလိုက္ေလမသိ။ ဆရာမ ေဆြေဆြသန္းလတ္ ေနာက္ခါမွ သိေရ။ စကပ္နဲ.ရာ မပူကတ္ေက့။ အေခ်ခါကေတာ့ ရခိုင္ရိုးရာဝတ္စံု ရက္ျပတ္ဝတ္ရေရ။ ကိုယ္ရို.က ျပည္ေတာ္သာ ေက်ာင္းမွာတက္ခါ လူၾကီးၾကိဳေက အျမဲတမ္းကိုယ္ရို.ေက်ာင္းက ၾကိဳရေစာ္မ်ားေရ။ ျဖစ္ေစာ္က ေက်ာင္းမွာ လူၾကီးၾကိဳဖို. လူရီြးေရ အခါ အလွပလွ ဆိုက္တူ ဂိုက္တူေခ်တိကိုစီ ရီြးေရ။ ကိုယ္က မလွေဂေလ့ သူရို.နဲ. အရပ္တိုင္းလိုက္ခါ တဆိုက္တည္းျဖစ္နီေရ။ ဟီး။ ယင္းတြက္နဲ.စီ ပါလခေရ။ တခါပါျပီးေက အတိြအၾကံဳရွိေရ လူကိုပဲ ဆက္လို.ရီြးေရဆိုခါ အျမဲတမ္းပါလခေရပ။ ကိုယ္ေလ့ ေကာင္းေပ်ာ္ေရ လိုက္ရေက။ တျခားေၾကာင့္ မဟုတ္။ ေလယဥ္ကြင္းကို လားလို. ၾကိဳရေက လူၾကီးတိ အတြက္ စီစဥ္ထားေစာ္ အစားေကာင္း အေသာက္ေကာင္း (အက်န္၊ လူၾကီးတိ စားျပီးခါမွ ကိုယ္ရို.ကို ေကၽြးေစာ္) ကိုစားရလို.။ ထံုးစံအတိုင္းပေယ။ မဆိုင္ေကေလ့ ပါလာေစာ္ပဲ အစားအေသာက္အေၾကာင္း။

ယေဂ ေျပာနီေစာ္အေၾကာင္းကို ျပန္ေကာက္လိုက္ေမ။ ဝတ္ရာ ဝတ္ရေစာ္ ရခိုင္ဝတ္စံုနဲ. ကိုယ္နဲ.က သူေတာ္မနဲ. ေခါင္းျဖီးနဲ.ပိုင္။ တခုပိုင္ေလ့ တတည့္မက်။ အယင္ခါက ေယာက္ခလွ်ာလုပ္ျပီးနီခေစာ္ ျဖစ္လို. ယင္းခါၾကည့္လို.မလွေစာ္ရာ။ အဂု ဆံပင္အရွည္နဲ. ယက္နဲ.ဆိုေက ၾကည့္ေကာင္းခ်င္ေကာင္းဖို.နန္းရာလို.ဆိုျပီး ဝတ္ၾကည့္မွာ။ ဇာကဟုတ္ခီဖို.ေလး။ ယင္းအတိုင္းသိ။

အင္း........... ဇာခါမွရခိုင္ပိုင္ဝတ္လို.လွလီဖို.ေလးဂု။


 

ခိုင္ေဝဇံ